سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهشید فخرایی لاهیجی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر
اردشیر رحیمی میدانی – عضو هیئت عل می موسسه تح قیقات ثبت و گوا هی نهال و بذر کرج
جهانگیر کو هپایگانی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر

چکیده:

گلایول یکی از گلهای زیبا و بازارپسند در جهان است و در بیشتر ایام سال به عنوان گل شاخه بریده قابل عرضه به بازار می باشد .این تحقیق با هدف کوتاه کردن دوره خواب در دو رقم گلایول کورم و کورمچه Rose Supreme, Whiteprosperity با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمار شاهد (بدون استفاده از تنظیم کننده رشد ) و تنظیم کننده رشد جیبرلیک اسید در چهار سطح ( صفر، ۱۰۰،۵۰،۲۵ ) میلی گرم در لیتر و تنظیم کننده های رشد در چهار سطح اتفون (۴۰۰،۲۰۰،۱۰۰ ، صفر) میلی گرم در لیتر بودند. صفات مورد بررسی زمان جوانه زنی کورم، زمان ظهور ساقه گل دهنده، زمان گلدهی، طول سنبله، تعداد کورمچه ،تعداد برگ، قطر گل ، تعداد گلچه در هر سنبله، ارتفاع گیاه و وزن کورم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارتنظیم کننده ی رشد جیبرلیک اسید با غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر اثر معنی داری در زمان جوانه زنی، طول سنبله، نسبت به سایر تیمار های تنظیم کننده رشد داشت. همچنین ارتفاع گیاه ، قطر گل در هر دو تیمار تنظیم کننده رشد جیبرلیک اسید و اتفون اثر معنی دار بر رشد سنبله و زمان روئیدن نسبت به سایر غلظت ها داشت.