مقاله اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی محصولات دارویی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۹۹ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی محصولات دارویی در ایران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهانی شدن
مقاله ادغام تجارت بین الملل
مقاله تابع تولید مرزی
مقاله حداقل مربعات تصحیح شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکری سحر
جناب آقای / سرکار خانم: پریور اورانوس
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی بیژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به نظر می رسد ادغام کشورها در اقتصاد جهانی، امری اجتناب ناپذیر است. از یک سو گسترش نیازها و از سوی دیگر تخصصی شدن تولید موجب می شود کشورها بی نیاز از یکدیگر نباشند. هدف از مقاله حاضر، ارزیابی اثر جهانی شدن ۴ بر کارآیی فنی محصولات دارویی در ایران طی دوره ۱۳۶۷-۱۳۸۶ است؛ که در آن، با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس و برآورد تابع تولید مرزی ۵ و بهره گیری از روش اقتصادسنجی COLS، اثر متغیر ادغام تجارت بین الملل به عنوان شاخص جهانی شدن درکنار متغیرهای نیروی کار، موجودی سرمایه، مواد اولیه و انرژی، بر کارآیی فنی محصولات دارویی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن بر کارآیی فنی محصولات دارویی بی اثر است.