مقاله اثر جنسیت بر عملکرد تکالیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه ای در رده های سنی مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر جنسیت بر عملکرد تکالیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه ای در رده های سنی مختلف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاوت جنسی
مقاله هماهنگی دودستی
مقاله الگوی ذهنی
مقاله هماهنگی چشم – دست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی عابدین
جناب آقای / سرکار خانم: حیرانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر نوع جنسیت بر عملکرد تکلیف هماهنگی دودستی مداوم و تکلیف ترسیم آینه ای در رده های سنی مختلف بود. بدین منظور ۹۰ آزمودنی زن و مرد که همگی راست دست بودند، از میان سه رده سنی جوانان (۲۲٫۸±۲٫۳۶ سال)، میان سالان (۴۶٫۲±۳٫۵۱ سال)، و سالمندان (۶۲٫۳±۲٫۲۳ سال) و دو گروه مرد (۴۵ نفر) و زن (۴۵ نفر) به صورت نمونه در دسترس از میان دانشجویان، کارمندان، اساتید و بازنشسته های غیرفعال دانشگاه رازی در این پژوهش شرکت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش دستگاه آزمون هماهنگی دودستی مداوم و ترسیم آینه ای ساخت شرکت Lafayette بود. اجرا شامل ۵ کوشش در اجرای تکلیف هماهنگی دودستی و ۲ کوشش (ساعت گرد و پادساعت گرد) در ترسیم آینه ای با هر دست بود. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس در اجرای هماهنگی دودستی بین زنان و مردان نشان داد که در دو رده سنی جوانان (p>0.05) و میان سالان (p>0.05) تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در میان سالمندان زن و مرد تفاوت معناداری وجود داشت (p<0.05). همچنین نتایج نشان داد که بین گروه مردان و گروه زنان در ترسیم آینه ای در هر سه رده سنی جوانان (p<0.05)، میان سالان (p<0.01) و سالمندان (p<0.01) تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به این که زنان در تکلیف هماهنگی دودستی مداوم در رده سنی سالمندان و در تکلیف ترسیم آینه ای در هر سه رده سنی، عملکرد بهتری را داشتند، می توان نتیجه گرفت که جنسیت می تواند متغیر مهم و تاثیرگذاری بر اجرای الگوهای حرکتی که هماهنگی در آن نقش زیادی دارد، باشد.