سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه مرتضی پور – کارشناسی ارشد فیزیک دریا – دانشگاه تربیت مدرس
وحید چگینی – دکتری مهندسی سواحل – موسسه ملی اقیانوس شناسی
سید علی آزرم سا – دکتری مهندسی سواحل – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم دریایی نور
حمیدرضا شمس – کارشناس ارشد مهندسی عمران- آب – دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

در تحقیق حاضر سعی برآن است تا با در نظر گرفتن اثرات جزر و مد، انرژی امواج در حوضچه های نیمه بسته (مطالعه موردی خلیج چابهار ) مطالعه و این تغییرات انرژی در آبهای عمیق و کم عمق مورد مقایسه قرار گیرد. در این تحقیق امواج ناشی از باد تحت اثر جریان و تغییرات تراز ۲۵ فوریه ۲۰۰۷ مورد مطالعه قرار گرفته است. برای مدلسازی نیز از مدل موج طیفی آبهای کم – ناشی از جزر و مد در خلیج چابهار در بازه زمانی ۷ عمق سوان استفاده شد. این مدل، قابلیت در نظر گرفتن تاثیرات جریان به عنوان ورودی به مدل و همچنین تراز آب متغیر را دارد. در این مطالعه، مدل در سه مرحله اجرا گردید. ابتدا یک حوزه محاسباتی درشت در دریای عمان انتخاب و مدلسازی برای این منطقه انجام شد که شرایط مرزی لازم را برای مدلسازی در خلیج چابهار فراهم کرد. سپس با استفاده از خروجی این مرحله در مرزهای باز در مدل لانه ای (منطقه خلیج چابهار )، مدل دوباره اجرا و خروجی های مدل مورد بررسی قرار گرفت. بعد از این مراحل، اطلاعات مربوط به جریان و تغییرات تراز آب که از اندازه گیریهای میدانی به دست آمده اند وارد مدل و مدل دوباره اجرا گردید. نتایج نشان می دهد که وجود جریان و تراز آب متغیر، تغییرات کمی را در انرژی موج به وجود می آورد. همچنین تغییرات به وجود آمده در اثر جزر و مد در طیف انرژی، در آبهای عمیق و کم عمق مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این تغییرات در اثر وجود جریان و تراز آب متغیر، در آب کم عمق از آب عمیق بیشتر است.