سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی
نورمحمد تربتی نژاد – استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید حسنی – استاد گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا ولی زاده – استاد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی امکان استفاده از کاه ریزه به عنوان ماده خوراکی به جای کاه گندم در جیره بره های پرواری کردی آزمایشی با ۲۰ راس بره متوسط وزن زنده ۳/۴± ۴۱/۶۵ کیلوگرم انجام شد آزمایش شامل ۴تیمار و ۵ تکرار بود بره ها به ۴ گروه تیمار تقسیم شده و در باکسهای انفرادی قرارگرفتند تیمارهای آزمایشی به ترتیب شامل جیره حاوی ۲۰ درصد کاه گندم، جیره حاوی ۲۰ درصد کاه زیره و جیره حاوی ۲۰ درصد کاه گندم غنی شده و جیره حاوی ۲۰ درصد کاه زیره غنی شده بودند طول دوره آزمایش ۶۰ روزه بود و به علاوه ۲هفته دوره عادت پذیری درنظر گرفته شد جهت ارزیابی فراسنجه های خونی ۴ نمونه از هر تیمار در شروع ودر پایان آزمایش از بره ها گرفته شد نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش وزن زنده بره ها در گروه مصرف کننده کاه گندم عمل آوری شده به طور معنی داری نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود. P<0/05.