سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمسعود حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
تقی قورچی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نورمحمد تربتینژاد – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام قربانی – دانشجوی دکتری

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر جایگزینی سطوح مختلف سویای فراوری شده با کنجاله سویا در جیره بره های پرواری بر درصدمتوسط رشدروزانه(%ADG)، درصدنرخ وزن نسبی(%RGR) و درصدنرخ رشد ویژه(%SGR) صورت پذیرفت. در این مطالعه از ۲۰ راس بره پرواری نژاد زل در طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۵ تکرار با میانگین سنی ۳ ماه و میانگین وزنی ۴/۱۹ استفاده گردید. این طرح در زمستان ۱۳۸۹ و در ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی گرگان (فاضل آباد) برای مدت ۱۴ هفته (شامل ۲ هفته عادت پذیری و ۱۲ هفته پرواربندی) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه با ۸% کنجاله سویا بود که در تیمار ۲، ۳ و ۴ کنجاله سویا بترتیب با ۳۳، ۶۶ و ۱۰۰ درصد سویای فراوری شده (فول فت سویا) جایگزین شده بود. بره ها هر ۲ هفته یکبار وزنکشی شدند. آنالیز داده ها نشان داد که میانگین درصدمتوسط رشدروزانه تیمارهای ۱، ۲، ۳ و ۴ بترتیب ۲۱/۹، ۸۳/۱۰، ۱۲/۱۳ و ۸۳/۱۳ درصد و میانگین درصدنرخ وزن نسبی نیز بترتیب ۱۷/۰، ۲۰/۰، ۲۳/۰ و ۲۴/۰ درصد و این میانگین برای درصدنرخ رشد ویژه بترتیب ۴۰/۰، ۴۷/۰، ۵۴/۰ و ۵۵/۰ درصد می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری در همه تیمارهای آزمایشی و برای همه پارامترهای مورد ارزیابی وجود دارد و بهترین عملکرد در تیمار ۴ مشاهده شد (۰۵/۰>P). در براورد %ADG همه تیمارها با هم تفاوت معنی داری داشتند و در براورد %RGR و %SGR نیز تیمارهای ۱ و ۲ با همه تیمارها تفاوت معنی دار داشت و تیمار ۳ و ۴ باهم تفاوت معنی دار نداشتند اما با بقیه تیمارها این تفاوت وجود داشت (۰۵/۰>P