مقاله اثر جایگزینی بتائین با بخشی از متیونین بر بیان ژن آنزیم مالیک در مرغان تخمگذار تحت تنش با استفاده از روش Real-Time PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در ژنتیک نوین از صفحه ۳۸۱ تا ۳۸۵ منتشر شده است.
نام: اثر جایگزینی بتائین با بخشی از متیونین بر بیان ژن آنزیم مالیک در مرغان تخمگذار تحت تنش با استفاده از روش Real-Time PCR
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزیم مالیک
مقاله بتائین
مقاله بیان ژن
مقاله تنش گرما
مقاله مرغان تخمگذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادپور سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی نصیری محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: روشن فکر هدایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نظری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور ارزیابی اثر جایگزینی بتائین با بخشی از متیونین بر بیان ژن آنزیم مالیک در مرغان تخمگذار تحت تنش اجرا شد. ۹۶ قطعه مرغ (سویه تخمگذار تجاری های لاین W36 در سن ۶۰ هفتگی در چرخه دوم تولید) به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل با دو سطح جایگزینی بتائین با متیونین و دو سالن تیمار دمایی (تنش و بدون تنش) و سه تکرار و هشت مرغ در هر تکرار انجام شد. جهت اعمال تنش، مرغ های یک سالن را روزانه شش ساعت تحت دمای ۳۵ درجه سانتی گراد قرار داده شد. دو سطح آزمایشی بتائین شامل جیره حاوی صددرصد متیونین به عنوان گروه شاهد و جیره حاوی ۸۷ درصد متیونین و ۱۳ درصد بتائین به عنوان آزمون مورد بررسی قرار گرفت. پس از دو ماه تغذیه، در انتهای آزمایش چهار مرغ از هر تکرار کشتار شده و پس از استخراج کل RNA از بافت کبد، و ساخت cDNA بیان ژن مورد نظر با کمک Real time PCR بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن بتائین به جیره سبب کاهش معنی دار بیان ژن آنزیم به میزان ۲٫۴۷ واحد در بافت کبد شد(P< 0.01) . همچنین تحت تنش گرما بیان ژن آنزیم مالیک به طور معنی داری به میزان ۱٫۹۶ واحد کاهش پیدا کرد(P< 0.01) . بنابراین بتائین و تنش گرما بیان ژن آنزیم مالیک را در سطح mRNA مهار کرده و قادر است نقش مهمی در کاهش میزان چربی کبدی ایفا کند.