مقاله اثر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی بر ترکیب اسید چرب و تغییرات کیفی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی بر ترکیب اسید چرب و تغییرات کیفی فیله ماهی قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
مقاله آرد ماهی
مقاله آرد سویا
مقاله جایگزینی
مقاله اسید چرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری بابلی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی شایان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی پروتئین آرد سویا (صفر، ۵۰، ۲۵ و ۷۵ درصد) بر ترکیب اسید چرب و تغییرات کیفی فیله ماهی قزل الا (Oncorhynchus mykiss)، ۴ جیره غذایی با میزان انرژی (۳۸۰۰ کیلو کالری انرژی قابل هضم بر کیلوگرم جیره) و پروتئین (۴۲ درصد) یک سان ساخته شد و به مدت ۸ هفته در پاییز ۱۳۸۸ مورد تغذیه ماهیان قرار گرفتند. کلیه تیمارها در تانک های فایبر گلاس ۲ متر مکعبی حاوی ۳۰ قطعه ماهی (۸۹٫۴۰±۴٫۰۱ گرم) که روزانه در حد اشباع مورد تغذیه قرار گرفتند، انجام گرفت. پس از برداشت، ترکیب اسید چرب فیله ماهیان تعیین شد و میزان تیوباربیتوریک اسید فیله ماهیان نگهداری شده در دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۹ روز مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزایش میزان سطوح جایگزینی آرد سویا در جیره میزان مجموع اسیدهای چرب غیراشباع سری ۶ در جیره و فیله ماهیان حاصله افزایش معنی داری نشان داد (p<0.05). همچنین میزان مجموع اسیدهای چرب غیراشباع سری ۳ در فیله ماهیان حاصله با افزایش سطوح جایگزینی آرد سویا جیره کاهش معنی داری داشت (p<0.05). میانگین میزان تیوباربیتوریک اسید عضله ماهیان تغذیه شده با جیره صفر درصد جایگزینی آرد سویا در روز نهم نگهداری در دمای ۴ درجه سانتی گراد بالاترین میزان را نسبت به دیگر تیمارها تغذیه ای نشان داد (p<0.05). در بررسی آماری اثر متغیرهای رژیم غذایی، زمان نگهداری و رژیم غذایی × زمان نگهداری بر متغیر تیوباربیتوریک اسید دارای سطح معنی داری در دامنه اطمینان ۹۵ درصد بودند. در مجموع جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی این ماهی باعث تغییرات در ترکیب اسید چرب و اکسیداسیون چربی فیله های حاصله گردید.