سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا پشنگه – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالحسین ابوطالبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
بهنام بهروزفام – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جه

چکیده:

یکی از مهم ترین علل ایجاد ضایعات پس از برداشت مرکبات، عوامل بیماری زا هستند . استفاده از دمای پایین به منظور کنترل بیماری های قارچی و حفظ کیفیت میوه لیموشیرین ضروری است. اما به دلیل این که میوه لیموشیرین به دمای پایین حساس بوده و با توجه به ضرورت کاهش مصرف سموم شیمیایی در توسعه کشاورزی پایدار، این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر کنترل پوسیدگی و خسارت سرمازدگی لیمو شیرین صورت گرفت . در این بررسی میوه ها توسط سالسیلیک اسید با غلظت های صفر، ۴۰۰،۲۰۰ و ۶۰۰ میلی گرم در لیتر به روش غوطه وری به مدت ۵ دقیقه تیمار و بعد از بسته بندی در کیسه های پلی اتیلن در دو شرایط مختلف انبار، انبار با دمای معمولی و۴ درجه سانتیگراد به مدت ۲ ماه قرار داده شدند. بعد از سپری شدن این مدت و قرار دادن تیمار ها به ± انبار با دمای ۱مدت ۵ روز در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد (دمای اتاق)، میزان خسارت سرمازدگی و پوسیدگی میوه لیموشیرین اندازه گیری گردید. بر اساس نتایج، تیمار سالسیلیک اسید تاثیر قابل توجهی بر کنترل خسارت سرمازدگی و پوسیدگی میوه ها داشت و بهترین نتیجه از تیمار ۴۰۰ میلی گرم در لیتر سالسیلیک اسید بدست آمد.