سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا میاررستمی – دانشجوی کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قایمشهر
الهیار فلاح – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور(آمل
سمانه مشایخی – کارشناس ارشدزراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر تیمار دمایی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد برنج فجر در مراحل مختلف رشد آزمایش گلخانه ای با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در قالب فاکتوریل در سال ۸۸ در موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) انجام شد. ۲ تیمار دمایی همراه با ۴ مرحله رشدی به صورت فاکتوریل در ۳ تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که ۳۲ درجه سانتی گراد باعث افزایش تعداد دانه پر , کل دانه , طول خوشه و عملکرد گردید. در مرحله پر شدن دانه ( G4 ) بیشترین تعداد دانه پر، تعداد کل دانه، طول خوشه و وزن هزار دانه به دست آمد. در دمای تیمار شاهد( ۳۲ ) بالاترین میزان طول خوشه و کل دانه حاصل گردید. کمترین تعداد دانه پوک در مرحله رویشی به دست آمد