سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیاوش طالبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد جعفرپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالرحمن محمدخانی – دانشگاه شهرکرد
احمدرضا گلپرور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

گاوزبان( Echium amoenum )گیاهی است یکساله، از خانواده Boraginaceae که دارای خواص متعدد دارویی، صنعتی و علوفه ای می باشد. به منظور بررسی اثر تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانهزنی گل گاوزبان آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تیمار شامل شاهد، ۴۰ ، ۸۰ و ۱۲۰ میلیمولار کلرید سدیم با ۴ تکرار در آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود انجام شد. نتایج نشان داد تیمار ۲۴۰ قسمت در میلیون اسید سالیسیلیک با ۹۰ % بیشترین و تیمار شاهد اسید سالیسیلیک با ۷۵ % کمترین درصد جوانه زنی را به خود اختصاص دادند. در واقع در اینجا با افزایش غلظت تیمار اسید سالیسیلیک، برصفت درصد جوانه زنی افزوده شده است. همچنین تیمار ۲۴۰ قسمت در میلیون اسید سالیسیلیک با ۴۵ / ۰ بیشترین و تیمار شاهد اسید سالیسیلیک با ۲۹ / ۰ کمترین سرعت جوانه زنی را به خود اختصاص دادند. در واقع اینجا با افزایش غلظت تیمار اسید سالیسیلیک، برصفت سرعت جوانه زنی افزوده شده است.