سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پدرام عصار – دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
مجید راحمی – استاد بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز
لیلا تقی پور – دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تیمارهای پس از برداشت اسپرمیدین و پوتریسین بر حفظ خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی رقم ’هایوارد‘انجام شد. میوه ها به مدت ۴ دقیقه در محلول اسپرمیدین یا پوتریسین (هر کدام در غلظت های ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ میلی مولار) غوطه ور شدند و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کاملاَ تصادفی با چهار تکرار انجام پس از ۲ ماه انبارداری ( ۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۵ ± ۹۰ درصد) نتایج نشان داد که میوه های تیمار شده نسبت به شاهد کاهش وزن کمتری داشتند و میزان اسید کل آب میوه، ویتأمین ث، درصد کل مواد جامد محلول آب میوه و سفتی بافت در آن ها بیشتر بود. اسیدیته میوه های تیمار شده با شاهد تفاوت معنی داری نشان ندادند. به طور کلی تیمار اسپرمیدین در غلظت ۱/۵ میلی مولار بهترین تیمار به لحاظ حفظ خصوصیات کمی و کیفی میوه ها بود.