سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسیم رمضانزاده سرستی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
فرشید قادری فر – عضو هیات علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه تحت تاثیر انواع پرایمینگ و اعمال شرایط شور برای تعیین بهترین پرایمینگ در شرایط تنش بود. برای این منظور از بذور گندم رقم کوهدشت استفاده شد. این بذور تحت ۵ نوع پرایمینگ شامل؛ کلرید سدیم ۵۰ میلی مولار، کلرید کلسیم ۵۰ میلی مولار، پتاسیم هیدروژن فسفات، آب و سالسالیک اسید قرار گرفتند. همپنین به بذور شوری ۲۵ دسی زیمنس با استفاده از کلرید سدیم اعمال شد. درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، درصد گیاهچه نرمال، طول ساقه چه و ریشه چه با اعمال شوری نسبت به عدم شوری کاهش و وزن خشک بذر طی شوری افزایش یافت. در رابطه با درصد جوانه زنی در شرایط عدم شور تفاوتی بین تیمار ها نبود اما با اعمال تنش شوری پتاسیم هیدروژن فسفات بالاترین درصد جوانه زنی را بعد از شاهد دارا بود. تیمارهای پرایمینگ موجب افزایش سرعت جوانه زنی نسبت به شاهد شدند. با اعمال شوری وزن خشک بذر در تمامی تیمار های پرایمینگ بیشتر از شرایط عدم شوری بود. بین تیمارهای پرایمینگ به کار رفته، تیمار پتاسیم هیدروژن فسفات و کلرید کلسیم ۵۰ میلی مولار تقریبا در اکثر موارد تیمارهای بهتری در شرایط شورتشخیص داده شده اند و تا حدودی موجب حفظ شاخص های جوانه زنی و رشد در شرایط تنش شوری میشوند