سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایمان محمودی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و ن
مرضیه دهقان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و ن
سیاوش کریمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و ن

چکیده:

به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بذر بر پاره ای از خصوصیات جوانه زنی بذر ذرت شیرین هیبرید شیکر، آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال فارس در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل شاهد، محلول هیدروپرایمینگ ۱۲ و ۲۴ و ۳۶ و ۴۸ ساعت، پلی اتیلن گلایکول ۹۶ ساعت و کلرید پتاسیم ۹۶ ساعت بودند. مقایسات نشان داد حداکثر درصد جوانه زنی در بذور هیدروپرایمینگ شده به مدت ۳۶ و ۴۸ ساعت بود. به طوری که در این تیمارها حداکثر سول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر ساقه چه، و ریشه چه نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. حال آن که بذور پرایم شده با پلی اتیلن گلایکول و کلرید پتاسیم در صفات مربوط به جوانه زنی، از تیمار شاهد هم ضعیف تر بودند. حداقل طول ساقه چه و ریشه چه و کمترین درصد جوانه زنی برای پرایم نمودن با کلرید پتاسیم ۹۶ ساعت به دست آمد و تاثیر تیمار پلی اتیلن گلایکول ۹۶ ساعت هم بر صفات جوانه زنی مشابه تیمار کلرید پتاسیم ۹۶ ساعت بود.