سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سرداریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده کشاورزی
علینقی فرح بخش –

چکیده:

لولیوم یک علف هرز مهم در مزارع غلات در دنیا و در ایران محسوب می شود. بذر لولیوم دارای رکود است و قوه ی نامیه خود را تا مدت ها در خاک حفظ می کند و همین امر کنترل این علف هرز را با مشکل مواجه می کند. سه آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی ( CRD ) در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی انجام شد. تیمارهای آزمایش اول عبارت بودند از: نیترات پتاسیم باغلظت های ۱/ ۰، ۲/ ۰، ۴/ ۰، ۸/ ۰، ۱، ۵/ ۱، ۲ و ۵/ ۲ درصد، آزمایش دوم شامل: جیبرلیک اسید با غلظت های ۱۰ ، ۲۵ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ پی. پی. ام و تیمارهای آزمایش سوم عبارت بودند از: اسید سولفوریک به مدت ۵/ ۰، ۱، ۲ و ۳ دقیقه . در هر پتری دیش ۱۰ عدد بذر لولیوم روی کاغذ صافی واتمن شماره ی ۱ قرار داده و ۵ میلی لیتر آب مقطر یا تیما ر های یادشده اضافه و در انکوباتور در دمای ۱۴ درجه ی سانتی گراد قرار داده شد. درصد جوانه زنی بذرها به مدت ۱۴ روز یادداشت گردید. داده ها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با کمک برنامه ی SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. از نتایج به دست آمده مشاهده شد غلظت های ۸/ ۰ و ۱/ ۰ نیترات پتاسیم در شکستن رکود لولیوم تاثیر داشتند و غلظت های بالاتر از ۸/ ۰درصد بی تاثیر بودند. غلظت های مختلف جیبرلیک اسید باعث شکستن رکود شد اما تفاوت معنی داری با شاهد نداشت. اسید سولفوریک به صورت بسیار معنی داری باعث شکستن بذر لولیوم گردید