سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا گیمدیل – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین آرویی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جوانه زنی یا خواب بذر توسط خصوصیات بذر و عوامل محیطی تعیین می شود. عواملی چون اهمیت دارویی ، برداشت فراوان و مشکل جوانه زنی بذر موسیر سبب شد تا ضمن بررسی علت کاهش قدرت جوانه زنی بذرهای آن ، عوامل موثر بر تحریک جوانه زنی و تکثیر آن از طریق بذر مورد بررسی قرار گیرد. پس به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور موسیر آزمایشی در زمستان سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل ۲ توده موسیر (الیگودرز، کلات) و ۶ سطح GA3 (0 و ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ و ۱۰۰۰ ppm) و ۳ سطح اسید سولفوریک (زمان ۵ و ۱۰ و ۱۵ دقیقه) و سرمادهی ۵ درجه به تنهایی بود. نتایج نشان داد که در بین تمام تیمارهای آزمایشی اثر اعمال تیمار اسید جیبرلیک ۶۰۰ قسمت در میلیون + تیمار سرمایی برای بذور توده الیگودرز دارای بیشترین میزان جوانه زنی (۵۰درصد) و د توده کلات تیمار اسید جیبرلیک ۶۰۰ قسمت د میلیون + تیمار سرمایی بیشترین میزان جوانه زنی (۴۰ درصد) را در بین تیمارهای اعمالی به خود اختصاص داده و کمترین درصد جوانه زنی (صفر درصد) در تیمارهای شاهد (فقط تیمار سرمادهی مرطوب) بود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که خواب بذر گیاه موسیر ایرانی احتمالا از نوع فیزیولوژیکی و تیمار توام اسید جیبرلیک و تیمار سرمادهی روشی موثر برای برطرف کردن خواب آن می باشد.