سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا گیمدیل – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه فردوسی مشهد
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جوانه زنی یا خواب بذر توسط خصوصیات بذر و عوامل محیطی تعیین میشود. عواملی چون اهمیت دارویی، برداشت فراوان و مشکل جوانه زنی بذر موسیر سبب شد تا ضمن بررسی علت کاهش قدرت جوانه زنی بذرهای آن، عوامل مؤثر بر تحریک جوانه زنی و تکثیر آن از طریق بذر مورد بررسی قرار گیرد. پس به منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانهزنی بذور موسیر آزمایشی در زمستان سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل ۲ توده موسیر(الیگودرز، کلات) و ۴ سطح GA3 (0 و ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰) و سرمادهی ۵ درجه بود. نتایج نشان داد که در بین تمام تیمارهای آزمایشی اثر اعمال تیمار اسید جیبرلیک ۶۰۰ قسمت در میلیون+تیمار سرمایی برای بذور توده الیگودرز دارای بیشترین میزان جوانه زنی ( ۵۰ درصد) و در توده کلات تیمار اسید جیبرلیک ۶۰۰ قسمت در میلیون+تیمار سرمایی بیشترین میزان جوانه زنی( ۴۰ درصد)رادر بین تیمارهای اعمالی به خود اختصاص داده و کمترین درصد جوانهزنی ( ۶ درصد) در تیمارهای شاهد (فقط تیمار سرمادهی مرطوب) بود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که خواب بذر گیاه موسیر ایرانی احتمالا از نوع فیزیولوژیکی و تیمار اسید جیبرلیک و تیمار سرمادهی روشی مؤثر برای برطرف کردن خواب آن می باشد.