سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید بخش آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منایع
وحید فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منایع
علیرضا قدس ولی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی استان گلستان
امین دوستکولی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منایع

چکیده:

به شکلی از انرژی امواج مکانیکی که فرکانس آنها بالاتر از حد شنوایی انسان باشد امواج فراصوت گفته میشود. در تحقیقات انجام گرفته شده از اولتراسوند برای استخراج روغن گیاهان استفاده شد و تاثیر شدت امواج فراصوت، نوع حلال، مدت زمان استخراج و درجهی حرارت استخراج مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با روش مرسوم استخراج مقایسه شد. در نتیجه مشخص شد که استخراج با تیمار فراصوت به زمان و حلال مصرفی کمتری نیاز دارد و راندمان روغن با افزایش امواج فراصوت افزایش مییابد. این نتایج نشان داد که عوامل مکانیکی حاصل از امواج فراصوت با ایجاد حفراتی، نفوذپذیری بافتهای گیاهی را زیاد نموده و بیشترین راندمان به دست آمده با تیمار فراصوت زمانی بود که از حلال مرکب استفاده شد. تصاویر گرفته شده با میکروسکوپ الکترونی به خوبی نمایانگر نقش این امواج بر روی نمونهها بود. و در نهایت آنالیز ترکیب اسیدهای چرب با روش گاز کروماتوگرافی نشان داد که استخراج روغن با تیمار اولتراسونیک تاثیر چشمگیری بر روی اسیدهای چرب روغن ندارد