سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید جباری – مدرس دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت، شهرقدس، تهرا
غلامعباس اکبری – هیأت علمی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پ
نیر اعظم خوش خلق سیما – هیأت علمی موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی، بخش تحقیقات فیزیولوژی و مولکول
امیر حسین شیرانبراد – هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، بخش تحقیقات دانه

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تیمارهای قطع آبیاری بر میزان رنگیزههای فتوسنتزی، کمبود اشباع آب و محتوای رطوبت نسبی برگ سه آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد ،RGS کلزا رقم ۰۰۳ اسلامی واحد شهر قدس اجرا شد. در آزمایش اول آبیاری کرتهای آزمایشی براساس ۸۰ میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر آبیاری مطلوب یا شاهد)، در آزمایش دوم تنش خشکی به صورت قطع آبیاری از مرحله گلدهی تا مرحله رسیدگی ) A کلاس فیزیولوژیک و در آزمایش سوم تنش خشکی به صورت قطع آبیاری از مرحله خورجیندهی تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیک اعمال شد. نتایج حاصل نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش معنیدار تعداد خورجین در گیاه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و کاروتنوئیدها a شد. همچنین در این بررسی اثر تیمار آبیاری بر محتوای رطوبت نسبی برگ، کمبود اشباع آب، میزان کلروفیل ۲۹ درصدی محتوای / ۴۳ و ۵ / نیز معنیدار بود و تیمارهای قطع آبیاری از مرحله گلدهی و خورجیندهی بهترتیب سبب کاهش ۱ ۳۱ درصدی میزان کاروتنوئید در مقایسه با تیمار آبیاری / ۴۹/۶ و ۸ ،a 26 درصدی میزان کلروفیل / ۳۲ و ۵ / رطوبت نسبی برگ، ۷ مطلوب (شاهد) گردید. همچنین میزان کمبود اشباع آب در تیمارهای قطع آبیاری از مرحله گلدهی و خورجیندهی به ترتیب ۳۸ درصد بیشتر از شرایط آبیاری مطلوب (شاهد) بود.