سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حدیث افشار – کارشناس ارشد آزمایشگاه کیفی بذر موسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذرو نهال
علی اکبر حسین پورقزوینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
علیرضا ولد آبادی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس (شهریار)
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر- کرج

چکیده:

و S.khuzistanica، S.bachtiarica ، Satureja sahendica به منظور مطالعه رفع خواب بذر هشت اکوتیپ از ۴ گونه آزمونی با ۵ تیمار سرمادهی، پس رسی، خراش دهی شیمیایی (با استفاده از الکل ۷۰ %)، خراش دهی مکانیکی S.hortensis 25±۵° و C (کاغذ سمباده) و آب مقطر (شاهد) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ۵-۱۲° ) در شب در آزمایشگاه تکنولوژی بذر بانک ژن منابع طبیعی موسسه C) نور ۱۰۰۰ لوکس در طول روز و محدوه دمایی تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام گرفت. . صفات درصد سبز شدن، سرعت سبز شدن، طول ریشه چه و ساقه چه، شاخص بنیه، وزن تر و وزن خشک، اندازه گیری شد. مقایسه بین میانگین ۴ گونه مرزه نشان داد که خصوصیات جوانه زنی (صفات درصد از سه گونه دیگر بیشتر بود. مقایسه میانگین بین ۸ اکوتیپ، نشان داد که S.khuzistanica سبز شدن و سرعت سبز شدن) گونه اکوتیپ مرزه خوزستانی و مرزه خوراکی دارای خصوصیات جوانه زنی و بنیه ای بیشتری نسبت به سایر اکوتیپها بودند. نتایج نشان با تیمار خراش دهی S. khuzistanica داد که خصوصیات سبز شدن و بنیه بعضی از اکوتیپ ها نظیر مرزه خوزستانی از گونه (کاغذ سمباده و الکل) نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود و مشخص شد که خواب بذر این اکوتیپ به روش شیمیایی و فیزیکی بر طرف شد. خصوصیات بنیه ای نظیر شاخص بنیه، وزن تر و خشک بذر دو اکوتیپ لرستان و قزوین به ترتیب از گونه با تیمار پس رسی و سرما بیشتر از سایر تیمار ها بود و لذا خواب این دو Satureja sahendica و S. khuzistanica های اکوتیپ از نوع خواب فیزیولوژیک بود که با تیمار پس رسی و سرما رفع گردید.