سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دان
رضا رضایی سوخت آبندانی – کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دان

چکیده:

آزمایشی به صورت فاکتوریل در ، Lasko رقم (Triticale spp) به منظور بررسی اثرات پرایمینگ بر جوانه زنی بذر تریتیکاله قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال ۱۳۸۹ اجرا گردید. تیمار با غلظت های ۱ و ۲ درصد و کلرید (KNO با غلظت های ۵ و ۱۰ درصد، نیترات پتاسیم( ۳ (PEG) ها شامل پلی اتیلن گلایکول ۱۲ و ۱۸ ساعت بود. نتایج نشان داد که بیشترین طول گیاهچه وطول ، با غلظت های ۲و ۴ درصد و مدت زمان های ۶ (KCl) پتاسیم با غلظت ۱۰ درصد و مدت زمان ۶ شدن و کمترین آن برای پلی (PEG) ریشه چه تحت پرایم شدن توسط پلی اتیلن گلایکول با غلظت ۵ درصد و مدت زمان ۱۲ ساعت بدست آمد، بیشترین درصد جوانه زنی در مدت زمان ۱۲ (PEG) اتیلن گلایکول ساعت و بیشترین سرعت جوانه زنی در مدت زمان ۶ ساعت حاصل گردید.