مقاله اثر تیمارهای بیولوژیکی بذر بر مقاومت گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare L)به تنش عنصر سنگین مس در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر تیمارهای بیولوژیکی بذر بر مقاومت گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare L)به تنش عنصر سنگین مس در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزوسپریلیوم
مقاله ازتوباکتر
مقاله تریکودرما
مقاله جوانه زنی
مقاله رازیانه
مقاله مس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده فروتن معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: پیردشتی همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبیان یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر قارچ تریکودرما (Trichoderma virens) به همراه باکتری های آزوسپریلیوم (Azospirillum brasilense) و ازتوباکتر (Azotobacter chroococcum) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) در تنش عنصر مس آزمایشی در سال ۱۳۹۱ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح نیترات مس (صفر، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی گرم در لیتر) و چهار سطح تیمار بیولوژیکی بذر (شاهد، قارچ تریکودرما، آزوسپریلیوم+ ازتوباکتر و تلفیق تریکودرما+ آزوسپریلیوم+ ازتوباکتر) بود. بر اساس نتایج به دست آمده افزایش غلظت عنصر مس موجب کاهش صفات وزن تر ریشه چه و گیاهچه، طول ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه و ۵۰ درصد جوانه زنی شد در صورتی که ضریب آلومتری را به صورت معنی داری افزایش داد. پاسخ وزن تر گیاهچه (R2=0.50)، طول گیاهچه (R2=0.68) و طول ساقه چه (R2=0.71) به غلظت نیترات مس به صورت خطی بوده و با افزایش آن به ترتیب با شیب ۰٫۰۲۹-، 0.019- و 0.007- کاهش نشان دادند. ولی روند تغییرات وزن تر (۰٫۵۰=R2) و طول ریشه چه (R2=0.86) و ضریب آلومتری (R2=0.77) در برابر افزایش غلظت عنصر مس به صورت معادله درجه دوم بود. همچنین تلقیح قارچ تریکودرما وزن تر ریشه چه (به میزان ۲۳ درصد) و تلقیح باکتری های آزوسپریلیوم+ازتوباکتر، موجب بهبود صفات آغاز، ۵۰ درصد و پایان جوانه زنی و همچنین میانگین زمان جوانه زنی نسبت به شاهد شدند. همچنین کاربرد توأم تریکودرما و آزوسپریلیوم+ازتوباکتر آغاز جوانه زنی را حدود ۱۹ درصد کاهش، ولی پایان و یکنواختی جوانه زنی را به ترتیب حدود ۱۳ و ۳۳ درصد افزایش داد. در مجموع به نظر می رسد تیمار بیولوژیکی بذر با قارچ و باکتری موجب بهبود شاخص های جوانه زنی و گیاهچه ای در گیاه دارویی رازیانه تحت تنش عنصر مس خواهد شد.