سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

گلنار صفایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرا
علیرضا شهسوار – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

پرتقال والنسیا بطور وسیعی در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران کشت می گردد. اهمیت اندازه میوه به عنوان یک پارامتر کیفی میوه های مرکبات بصورت وسیعی در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است. این پژوهش برای بررسی اثر D-2,4 بر خواص کمی و کیفی میوه پرتقال والنسیا صورت گرفت. به این منظور آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۵ تیمار و ۵ تکرار انجام شد D-2,4 در غلظت های صفر و ۲۵ و ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بصورت محلول پاشی در زمانی که قطر متوسط میوه ها ۱۴ میلی متر بود به کار برده شد. نتایج نشان داد که D-2,4 در غلظت ۷۵ میلی گرم در لیتر بطور معنی داری طول، قطر، وزن و درصد آب میوه را افزایش داد و غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر D-2,4- بیشتر در افزایش صفات کیفی مانند مواد جامد محلول و اسیدکل موثربود ولی ویتامین ث کاهش پیدا کرد.