سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی حامدی – دانشگاه شهرکرد دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی مکانیک
حسین گلستانیان – دانشگاه شهرکرد دانشیار

چکیده:

دراین مقاله دو نانوکامپوزیت پایه پلیمری با استفاده از روش مکانیک محیطهای پیوسته و نرم افزار اجزا محدود شبیه سازی شده است برای این شبیه سازی یک المان حجمی نمونه RVE تقویت شده با نانولوله سینوسی و المان حجمی دیگر تقویت شده با توزیع یکنواخت درنظر گرفته شده است و هردوالمان حجمی نمونه درحالت سه بعدی تحت شرایط مرزی و بارگذاریهای مختلف قرارگرفت درنهایت با استفاده از نتایج حاصل از شبیه سازی و تئوری الاستیسیته برای مواد ایزوتروپ و انیزوتروپ خواص مکانیکی موثر دو نانوکامپوزیت برای ماتریسهای با مدول یانگ ۱۰ تا ۱۰۰ گیگا پاسکال محاسبه و اثربخشی این دو نوع نانولوله درتقویت کنندگیماتریس پلیمری بررسی شده است.