مقاله اثر توام تمرین هوازی و مصرف عصاره پسته وحشی بر بیان پروتئین انتقال دهنده گلوکز-۴ و گلیکوژن عضلانی در موش های صحرایی دیابتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۴۵ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: اثر توام تمرین هوازی و مصرف عصاره پسته وحشی بر بیان پروتئین انتقال دهنده گلوکز-۴ و گلیکوژن عضلانی در موش های صحرایی دیابتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرین هوازی
مقاله عصاره پسته وحشی
مقاله پروتئین GLUT4
مقاله گلیکوژن عضلانی
مقاله موش دیابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرع کار محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب جو مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: فوادالدینی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تاثیر تمرین های ورزشی روی بیان پروتئین GLUT4 در مطالعات متعدد بررسی شده، اما اثر تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره های گیاهی، بر بیان پروتئین GLUT4 نامعلوم است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی و عصاره پسته وحشی بر بیان پروتئین GLUT4 و سطح گلیکوژن عضله دوقلوی موش صحرایی دیابتی شده بود. مواد و روش ها: ۴۰ سر موش صحرایی نر به صورت تصادفی در ۵ گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی، دیابت+ تمرین هوازی، دیابت+ عصاره و دیابت+ تمرین هوازی+ عصاره قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل ۶ هفته تمرین هوازی روی نوار گردان بود. چهل و هشت ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و مصرف عصاره، موش ها بی هوش شدند و عضله دوقلو برای اندازه گیری سطح گلیکوژن و بیان پروتئین GLUT4 جدا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد (P<0.05). یافته ها: بیان پروتئین GLUT4 و سطح گلیکوژن عضله دوقلو در گروه دیابت+ تمرین هوازی+ عصاره در مقایسه با گروه کنترل دیابتی به طور معنی داری بالاتر بود (مقادیر P به ترتیب ۰٫۰۰۱، ۰٫۰۲)، اما تمرین و دریافت عصاره به تنهایی، تغییر معنی داری در متغیرهای یاد شده ایجاد نکرد. نتیجه گیری: به نظر می رسد مصرف عصاره پسته وحشی همراه تمرین های ورزشی خاص، نسبت به استفاده از هر یک از این استراتژی ها به تنهایی، روش مطلوب تری در راستای افزایش پروتئین های انتقال دهنده گلوکز و گلیکوژن عضلانی، و به احتمال زیاد بهبود عملکرد انسولین می باشد.