سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن احمدی شاهرخت – دانشجوی کارشناسی ارشد
همایون فرهنگ فر – دانشیاردانشگاه بیرجند
مسلم باشتنی – استادیار دانشگاه بیرجند
عبدالاحد شادپرور – دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده:

در این پژوهش به منظور بررسی اثر توارث نژاد هلشتاین و سن گاو هنگام رکوردگیری بر مقدار شیر روزانه از تعداد ۱۸۰۴۶۲ رکورد شیر روز آزمون سه بار دوشش در روز جمع آوری شده توسط سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی متعلق به ۲۱۵۰۶ رأس گاو شیری نژاد هلشتاین شکم اول در ۱۰ شهرستان و ۱۳۲ گله که طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ زایش داشته اند استفاده گردید. آنالیز داده ها توسط یک مدل آماری مختلط خطی انجام شد که در آن اثرات ثابت موقعیت مکانی، گله در موقعیت مکانی، سال زایش، فصل تولید، کد اسپرم، برخی اثرات متقابل، متغیرهای همراه درصد توارث نژاد هلشتاین، سن هنگام رکوردگیری، متغیر همراه مربوط به پارامترهای b و c تابع ویلمینک و اثر تصادفی گاو نر در مدل گنجانده شد. نتایج نشان داد که اثر کلیه سازه های ثابت و تصادفی گنجانده شده در مدل آماری بر میزان تولید شیر روزانه گاوها به لحاظ آماری معنی دار بودند (۰۰۱/۰P< ). میزان تولید شیر روزانه گاوها در طول دوره شیردهی آنها به ازای یک درصد افزایش در توارث نژاد هلشتاین، تقریباً ۱۷ گرم و به ازای هر ماه افزایش در سن گاو هنگام رکوردگیری، تقریباً ۱۳۵ گرم افزایش می یابد.