مقاله اثر تنوع فصلی بر عملکرد اسانس و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک بومادران زاگرسی (.Achillea filipendulina Lam) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در داروهای گیاهی از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: اثر تنوع فصلی بر عملکرد اسانس و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک بومادران زاگرسی (.Achillea filipendulina Lam)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بومادران
مقاله تنوع فصلی
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زینلی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم ملک مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بومادران زاگرسی (Achillea filipendulina) یکی از مهم ترین گونه های خانواده کاسنی است و از جمله گیاهان دارویی و زینتی باارزش محسوب می شود. شرایط آب و هوایی بر کیفیت و کمیت ترکیبات موثره گیاهان دارویی اثر می گذارد. لذا، تعیین فصل مناسب، جهت برداشت گیاه بومادران باعث بالا رفتن عملکرد ماده موثره می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر تنوع فصلی بر عملکرد اسانس و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک بومادران زاگرسی است.
روش تحقیق: در این تحقیق، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک کامل تصادفی با دو ژنوتیپ از گونه A. filipendulina در سه تکرار اجرا شد. نمونه های اندام هوایی در هر فصل با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس گیری گردید و عملکرد اسانس فصول مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج و بحث: ژنوتیپ Afc کمترین میزان را از لحاظ صفات ارتفاع، طول برگ و عرض برگ در فصل زمستان نشان داد در حالی که ژنوتیپ Af21 بیشترین میزان را از لحاظ صفات ارتفاع و عرض برگ در فصل تابستان نشان داد. محدوده عملکرد اسانس بین ژنوتیپ ها در فصول مختلف از ۰٫۰۱ تا ۰٫۸۴ درصد متغیر بود. بیشترین و کمترین میزان عملکرد اسانس به ترتیب مربوط به ژنوتیپ های Afc در فصل تابستان و Af21 در فصل زمستان بود. کمترین و بیشترین میزان تجمع پراکسید هیدروژن به ترتیب مربوط به ژنوتیپ Af21 در فصل بهار و Afc در فصل زمستان بود. علاوه بر این، میزان تجمع مالون دی آلدهید از ۰٫۳ تا ۳٫۳۷ (نانوگرم بر وزن تر) متغیر بود. ژنوتیپ های Afc در فصل بهار و Af21 در فصل تابستان به ترتیب کمترین و بیشترین میزان تجمع مالون دی آلدهید را از خود نشان دادند.
توصیه کاربردی/ صنعتی: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق حاضر، جهت حصول حداکثر عملکرد وزن خشک و میزان اسانس، برداشت گیاه به منظور اسانس گیری در اوایل تابستان توصیه می شود.