سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی
سپیده کلاته جاری – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
یونس مستوفی – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران- کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثر ( BA+GA3 ) ، نانوسیلور و انبار سرد و مرطوب بر کیفیت گل بریده لیلیوم رقم فانجیو آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرف ت . فاکتورهای آزمایش شا مل: (BA+GA3) در غلظت (۱۰۰mg/lit) و آب مقطر به عنوان تیمار شاهد به صورت تیمار کوتاه مدت ۲۴h بودند. سپس گل ها درون محلول حاوی آب مقطر و یا نانو سیلور ۲ppm و در انبار مرطوب با دمای ۴ درجه سانتیگراد برای مدت ۱۰ روز نگهداری شدند. پس از ده روز، همه گل ها درون محلول نگهدارنده حاوی نانو سیلور ۲ppm و ۳% ساکارز قرار گرفتند. نتایج نشان داد،(BA+GA3) به عنوان تیمار کوتاه مدت ۲۴h قبل از انبار، سبب افزایش معنی دار طول عمر گل، وزن تر به خشک گلبرگ و بریکس گلبرگ و کاهش فعالیت آنزیم Mg-dechelase برگ گردید. انبار مرطوب به همراه تیمار نانوسیلور و ساکارز نیز به طور معنی داری باعث افزایش بیشتر طول عمر گل و وزن تر به خشک گلبرگ و به تعویق افتادن زردی برگ های این گل بریده گردید.