سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بتول مهدوی – دانشجوی دکتری
سیدعلیمحمد مدرس ثانوی – استادگروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مجید آقاعلیخانی – استادیارگروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مظفر شریفی – استادیار گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کیتوزان یک پلی ساکارید گلوکوزامین مشتق شده از کیتین است. در کشاورزی از کیتوزان برای پوشش دادن بذر، برگ و میوه استفاده میشود.در این آزمایش اثر غلظتهای مختلف کیتوزان ۰ ، ۰۵ / ۰، ۱/ ۰، ۲/ ۰، ۴/ ۰، ۵/ ۰، ۱، ۲، ۳ درصد همراه با تیمار اضافی آب مقطر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گلرنگ تحت تنش کم آبی ( ۰، ۴-، ۸- و ۱۲ – بار) بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش تنش، درصد جوانهزنی، شاخص جوانه زنی، طول ساقهچه و ریشهچه، وزن خشک ساقهچه و ریشهچه کاهش یافت. با تشدید تنش به سطح ۸- بار، میزان پرولین و محتوی مالون دی آلدئید گیاهچهها افزایش یافت. در غلظتهای ۰۵ / ۰ تا ۴/ ۰ درصد کیتوزان میزان پرولین گیاهچهها افزایش یافتند در حالی که محتوی مالون دی آلدئید کاهش نشان داد. در پتانسیل اسمزی ۸ – بار، بیشترین درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه در غلظت ۴/ ۰ درصد کیتوزان بدست آمد. در این پتانسیل اسمزی کاهش میزان پرولین و مالون دی آلدئید در غلظتهای ۰۵ / ۰ تا ۴/ ۰ درصد کیتوزان مشاهده شد. با افزایش پتانسیل اسمزی در محیط جوانهزنی به ۱۲ – بار، درصد جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه در غلظتهای ۰۵ / ۰ تا ۴/ ۰ درصد کیتوزان در مقایسه با تیمار آب افزایش یافتند. در این سطح تنش کم آبی کمترین مقدار این صفات از غلظتهای ۱تا ۳ درصد کیتوزان بدست آمد. به این ترتیب می توان اظهار داشت که پیش تیمار بذر گلرنگ با کیتوزان در غلظتهای ۴/ ۰ و پایین تر از آن اثر تنش کم آبی بر پارامترهای جوانهزنی را تعدیل میکند