سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا زعفرانی معطر – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز گروه زراعت و اصلاح نباتات
کاظم قاسمی گلعذانی –

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تنش کم آبی درمراحل زایشی روی شاخص سطح برگ عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاچیتی آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام گرفت طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود تیمارهای آبیاری شامل آبیاری مطلوب براساس ۷۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس I1 A قطع ابیاری در مرحله گلدهی I2 قطع آبیاری درمرحله پرشدن دانه I3 و قطع آبیاری در مراحل گلدهی و پرشدن دانه I4 بودند در اکثر مراحل شد شاخص سطح برگ تحت تیمار I1 بیشتر از I3 و در آ« هم بیشتر از I2 و I4 بود در مرحله پایانی رشد نیز کاهش شاخص سطح برگ تحت تیمار آبیاری مطلوب بطور قابل ملاحظه ای کمتر از سایر تیمارهای آبیاری بود.