سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رازیانه از گیاهان مهم داروئی است که کشت آن در مناطق نیمه خشک کشور می تواند گسترش یابد. در این آزمایش اثر تنش کم آبی، بر تولید این گیاه، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای اعمال شده عبارت بودند از آبیاری متداول منطقه I1 (هر ۷ روز یکبار)، آبیاری هر ۱۰ روز یکبار، I2، و آبیاری هر دو هفته یکبار، I3 آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. اجزاء مورد بررسی عبارت بودند از عملکرد بذر، وزن هزار دانه، تعداد پتر در بوته، وزن اندامهای هوائی، وزن ریشه و نسبت وزن اندامهای هوائی به ریشه، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارها بر عملکرد بذر، وزن هزار دانه، تعدا چتر در بوته و وزن اندامهای هوائی معنی دار بود، اما بر وزن ریشه و نسبت اندامهای هوائی بر ریشه تأثیر معنی دار نداشت. آبیاری هفتگی I1 در عملکرد بذر، وزن هزار دانه، تعدا چتر در بوته و وزن اندامهای هوائی، بالاترین میانگین را داشت و با ۲ تیمار دیگر آبیاری I2، I3 تفاوت معنی داری نشان داد. اما دو تیمار آبیاری اخیر در هیچکدام از شاخص ها تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. نتایج حاصل از محاسبه ضرائب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی ویژگیهای مورد مطالعه همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت. این آزمایش نشان داد که رازیانه برای تولید عملکرد مناسب به رطوبت نسبتاَ کافی نیاز دارد، اما در زمان تنش آب، مقاومت نشان داده و با حداقل رطوبت هم می توان محصول تولید کند.