سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صبریه کمالوندی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز،
فاطمه میرشکاری – کارشناس ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ارقام ماش آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شیروان چرداول ایلام در سال ۱۳۸۷ اجرا گردید.فاکتورهای آزمایشی شامل رژیم آبیاری در پنج سطح ( ۳۰ میلی مترI30 و۶۰ میلی متر I60 و ۹۰ میلی متر I90 و ۱۲۰ میلی متر I120 150 میلی متر I150 و ارقام ماش شامل پرتو V1 مهرV2 و گوهر V3 بودند. نتایج حاصل آزمایش بیانگر آن بود که صفات تحت تأثیر تیمارهای آبیاری از خود اختلاف معنی داری نشان دادند، بطوری که بیشترین تعداد صفات در آبیاری ۳۰ میلی متر تبخیر حاصل گردید. آبیاری در ۱۵۰ میلی متر تبخیر کمترین تعداد صفات را به خود اختصاص داد. البته در بعضی صفات از جمله عملکرد دانه بین آبیاری ۳۰ و ۶۰ میلی متر از تشتک تبخیر اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بین ارقام مورد آزمایش نیز بر روی صفات اندازه گیری شده نیز اختلاف معنی داری به دست آمد. رقم گوهر در مقایسه با سایر ارقام به دلیل داشتن تعداد غلاف در بوته و وزن هزار دانه بالاتر ازعملکرد دانه بالاتری برخوردار بود. از نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت چنانچه وقفه کوتاهی در انجام آبیاری بوجود آید نیز می توان به عملکرد قابل قبولی دست یافت، بنابراین درمناطقی که کمبود آب وجود دارد می توان از آبیاری ۶۰ میلی متر از تشتک تبخیر و رقم گوهر توصیه نمود.