سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم حاجی بابایی – کارشناس ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
فرهاد عزیزی – عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
کاوه زرگری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند هیبرید جدید ذرت، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید (بترتیب آبیاری پس از ۷۰، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) و فاکتور فرعی نیز شامل ۱۴ هیبرید ذرت بود. در این آزمایش عملکرد دانه در هکتار، وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه در بلال و تعداد کل دانه در بلال اندازه گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که تفاوت هیبریدها از نظر وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف در سطح احتمال ۵% و از نظر تعداد ردیف دانه در بلال در سطح احتمال ۱% معنی دار بود، در حالیکه بین هیبریدهای مورد مطالعه اختلاف معنی داری از لحاظ عملکرد دانه و تعداد کل دانه در بلال مشاهده نگردید. همچنین کلیه صفات مورد بررسی به جز تعداد ردیف دانه در بلال به رژیم های آبیاری واکنش نشان داده و اختلاف آنها در رژیم های مختلف آبیاری در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. اثر متقابل رژیم های آبیاری و هیبرید برای هیچیک از صفات معنی دار نبود. با افزایش یافتن میزان تنش از تیمار آبیاری نرمال به تنش شدید باعث کاهش عملکرد دانه به میزان ۳۱% درصد شد.