سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو جزایری شوشتری – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زراعت واحد علوم و تحقیقات خوزستان
احمد نادری – عضو هییت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
مجتبی علوی فاضل – عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و توزیع ماده خشک میان اندام های مختلف ذرت دانه ای در تراکم های مختلف بوته این تحقیق در تابستان سال ۱۳۸۷ در مزرعه شهید سالمی واقع در شمال شهر اهواز اجرا گردید. آزمایش به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این تحقیق تنش کمبود آب به عنوان فاکتور اصلی شامل چهار سطح عدم آبیاری در مرحله هشت برگی(S1) عدم آبیاری در مرحله دوازده برگی(S2) عدم آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی(S3) و آبیاری کامل در طول دوره رشد(S4) و تراکم بوته به عنوان تیمار فرعی دارای سه سطح ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار(D1) 85000 بوته در هکتار(D2) و ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار(D3) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین کاهش وزن اندام های گیاه(وزن برگ، ساقه و گل تاجی) نسبت به شاهد در تیمار عدم آبیاری در مرحله دوازده برگی بود و با افزایش تراکم بوته وزن خشک اندام های گیاه در واحد سطح افزایش یافت. نتایج نشان داد که تنش کمبود آب در مرحله دوازده برگی بیشترین کاهش را در ماده خشک کل گیاه نسبت به شاهد داشت. عدم آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی در مقایسه با سایر تیمارها اثر کاهنده بیشتری بر عملکرد دانه نشان داد، که این مسئله نشان دهنده حساسیت زیاد گیاه به کمبود آب در این مرحله بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به تیمار آبیاری مطلوب با تولید ۸۹۰ گرم در مترمربع و تیمار عدم آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی با تولید ۲۶۵ گرم در مترمربع بود. با تغییر تراکم بوته از ۷۵۰۰۰ به ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار عملکرد دانه کاهش و عملکرد بیولوژیکی افزایش یافتند. در این تحقیق بهترین تراکم به لحاظ عملکرد دانه تراکم ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار با تولید ۵۸۳ گرم در مترمربع بود.