سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه مصیب خوزانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر
سمیرا پورمعینی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد اندیمشک
الهام دورفرد – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محسن بهبهانی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد اهواز

چکیده:

منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ ، این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی شهید سالمی خوزستان واقع در شهر اهواز اجرا گردید.این تحقیق به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.در این تحقیق آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و شامل آبیاری مطلوب (شاهد)و تنش کمبود آب در هر یک از مراحل هشت برگی ،دوازده برگی و ظهور گل آذین نر و عامل فرعی شامل الگوی یک ردیفه و دوردیفه کاشت روی پشته با تراکم ۷۵۰۰۰ بوته در هکتار بود . در اثر متقابل تیمارها بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۶۳۶ گرم در متر مربع مریوط به تیمار شاهد و الگوی کاشت دو ردیفه و کمترین عملکرد دانه با میانگین ۳۹۰ گرم در متر مربع در ترکیب تیماری تنش آب در مرحله ظهور گل آذین نر و الگوی کاشت دوردیفه بدست آمد . نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه ( ۶۳۶ )گرم در متر مرب ع)به تیمار آبیاری مطلوب مربوط بود.تنش کمبود آب در مرحله ظهور گل آذین نر در مقایسه با آبیاری مطلوب باعث کاهش عملکرد دانه گردید،این کاهش عمدتا به واسطه کاهش تعداد دانه در بلال و میانگین وزن دانه بود. در اثر متقابل تیمارها بیشترین وزن هزار دانه با میانگین ۲۴۰ گرم در ترکیب تیماری تیمار شاهد و الگوی کاشت یک ردیفه بدست آمد ، مقایسات میانگین حاکی از برتری الگوی کاشت دو ردیفه بر یک ردیفه بود، نتایج نماینگر آن بود که اثر فاصله ردیف بر وزن هزار دانه تفاوت معنی دار نشان نداد.