مقاله اثر تنش کمبود آب بر خصوصیات ریخت شناسی و عملکرد دانه آفتابگردان رقم آرماویریسکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: اثر تنش کمبود آب بر خصوصیات ریخت شناسی و عملکرد دانه آفتابگردان رقم آرماویریسکی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تنش آب
مقاله درصد روغن
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی سیه جانی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: فرح وش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی اربط حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی بنام محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه رقم آرماویرسکی آفتابگردان، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش کمبود آب در پنج سطح (D1=50، D2=100، D3=150، ۲۰۰= D4و ۲۵۰= D5میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) بودند. نتایج تجزیه های آماری نشان داد که عملکرد دانه در تیمارهای آبیاری به ترتیب از D1 تا D5 معادل ۵۴۸۶، ۴۴۸۰، ۳۰۸۰، ۲۴۶۰ و ۲۲۶۰ کیلوگرم در هکتار برآورد شدند. افزایش شدت تنش کمبود آب باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه، درصد روغن، وزن صد دانه، تعداد دانه در طبق، وزن خشک بوته، قطر ساقه و طبق، شاخص سطح برگ، محتوای نسبی آب برگ، محتوای کلروفیل برگ و افزایش تعداد روزنه در واحد سطح اپیدرم پشتی برگ و مقاومت روزنه ای شد. در عین حال، اختلاف بین D1 و D2 فقط در وزن ۱۰۰ دانه، درصد پوکی و تعداد دانه در طبق معنی دار بود. با توجه به ماهیت این صفات که پس از گلدهی و تلقیح افزایش یابند می توان پیشنهاد کرد که آبیاری های اولیه در رقم آرماویرسکی تا مرحله گلدهی بر اساس تبخیر ۱۰۰ میلی متری و آبیاری های بعدی بر اساس ۵۰ میلی متر تبخیر انجام گیرند تا از کاهش معنی دار صفات فوق الذکر جلوگیری و عملکرد دانه نیز افزایش یابد.