سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهاد فرح وش – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
ابراهیم عباسی سیه جانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب برروی برخی از خصوصیات رویشی و عملکرد دانه سه رقم آفتابگردان آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط آب و هوایی تبریز طی سال زراعی ۸۶ و درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد تیمار تنش کمبود اب در پنج سطح ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتر از تشتک تبخیر کلاس A در کرتهای اصلیو سه رقم آفتابگردان آرماویرسکی، آلستار و ایروفلور درکرتهای فرعی قرارگرفتند. نتایج تجزیه های آماری نشان داد که عملکرد دانه در آبیاری پس از ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ میل یمتر تبخیر به ترتیب معادل ۴۸۶۵ ، ۳۸۱۵ و ۳۲۰۲، ۲۴۵۰ و ۲۱۲۲ کیلوگرم درهکتار بود. در بین ارقام از نظر صفت عملکرد دانه رقم آرماویرسکی از عملکرد بیشترین نسبت به هیبریدآلستار برخوردا ربود. ولی هیبرید ایروفلور اختلاف معنی داری از نظر صفت مذکور با هیچ یک از دو رقم فوق نداشت.