سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرزو مولودی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
سدابه جهانبخش – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی داوری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی –

چکیده:

این آزمایش به منظور مطالعه تاثیر تنش کم آبی و مصرف نیتروژن بر روی فلورسانس رنگریزهها و میزان پایداری غشا، در جو به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفت تیمار ها شامل تنش کمآبی در سه سطح ۳۵و۰۶ % و ۵۳ % ظرفیت مزرعهای و نیتروژن بر مبنای ۴ ۵۶ و ۱ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بصورت اوره بود. فلورسانس رنگریزهها ( fo, fm, fv/fm )، پتانسیل اسمزی، پایداری غشا، درصد خسارت غشا و عملکرد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد در طی تنش، فلروسانس fo زاید شده و با افزایش شدت تنش و مصرفنیتروژن از مقدار آن کاسته میشود، بهطوری که بیشترین( ۱۶۱ ) میزان آن در ۰۶ % ظرفیت زراعی و همچنین در مصرف ۴۶ کیلوگرم نیتروژن ۱۱۱/۶۷ و کمترین میزان آن ( ۱۶۶ ) در تیمار شاهد( ۵۳ %) و همچنین در مصرف ۵۶ کیلوگرم ۹۷/۱۱ بدست آمد. میزان fm و fv /fm در طی تنش کاهش یافت به طوری که بیشترین میزان آنها به ترتیب ۵۵۰و۰/۸۱درشاهد و کمترین میزان آنها به ترتیب ۴۸۳/۸و۰/۷۱ درتنش ۳ % مشاهده شد.