سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر صادقی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدعلیمحمد مدرس ثانوی – استاد گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس
سیدعلی طباطبایی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش کمآبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب ارقام کلزا، آزمایش مزرعهای به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۸-۸۹ در مزرعه تحقیقات کشاورزی شهرستان ابرکوه انجام گرفت. آبیاری :I1 آبیاری معمول بر اساس تخلیه ۴۰ درصد آب قابل استفاده I2 آّبیاری بر اساس تخلیه ۸۰ درصد آب قابل استفاده از مرحله ساقه دهی تا رسیدگی I3 آبیاری بر اساس تخلیه ۸۰ درصد آب قابل استفاده از مرحله گلدهی تا رسیدگی I4 آبیاری بر اساس تخلیه ۸۰ درصد آب قابل استفاده از مرحله دانهبندی تا رسیدگی) به عنوان عامل اصلی و رقم (هایولا ۴۰۱ ، زرفام، مدنا، ساریگل و آپشن ۵۰۰ ) به عنوان عامل فرعی منظور گردید. بر اساس نتایج، تنش کمآبی، اجزای عملکرد و در نهایت عملکرد دانه را کاهش داد. همچنین کارایی مصرف آب در هر سه تیمار تنش کم آبی کاهش یافت. در مقایسه پنج رقم نیز مشخص شد که ارقام زرفام و هایولا ۴۰۱ به ترتیب با ۴۰۰۶/۱ و ۳۹۹۱/۸ کیلوگرم در هکتار بالاترین و رقم آپشن ۵۰۰ با ۲۵۱۵/۹کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشتندبر اساس نتایج تیمار ۱I به عنوان دور آبیاری مناسب و رقم هایولا ۴۰۱ به علت عملکرد بالا، کارایی مصرف آب بالاتر و زودرسی جهت کشت در منطقه مورد نظر توصیه میگردد.