سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سارا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
فرشاد دشتی – استادیاران گروه علوم باغبانی
منصور غلامی – دانشیار علوم باغبانی
احمد ارشادی – استادیارگروهعلوم باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی تره ایرانی (Allium ampeloprasum Tareh group)، آزمایشی گلخانه ای در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در سال ۱۳۸۸ صورت گرفت. این بررسی با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با تیمار تنش شوری در ۵ سطح ۰ ،۷ ،۱۴ ،۲۵ و ۴۰ میلی مولارکلرید سدیم روی دو توده همدانی و شادگانی تره ایرانی به صورت هیدروپونیک اجرا گردید. تیمارهای شوری با اضافه شدن کلرید سدیم به محلول غذایی نصف غلظت هوگلند اعمال شد. با افزایش شدت تنش شوری، میزان نسبی آب برگ، کلروفیل a و b و کل کاهش یافت به گونه ای که کمترین میزان در تیمار ۴۰ میلی مولار و در توده همدانی مشاهده گردید. میزان کربوهیدرات های محلول و شاخص روزنه ای با افزایش شدت تنش در هر دو توده افزایش یافت و میزان آنها در توده شادگانی بیش از توده همدانی بود.