سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدرضا فلاحتگر – دانشجوی کارشناسی ارشد -دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد محمدی اقدم – استاذ یار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یک مدل المان محدود میکرومکانیک سه بعدی با فرض المان حجمی نماینده از آرایش مربعی الیاف ارایه شده است پوشش الیاف به عنوان یک فاز مجزا و دو لایه میانی یکی بین الیاف و پوشش و دیگری بین پوشش و زمینه با معیارهای شکست مناسب فرض شده که لایه های میانی با ارضای معیار شکست مورد نظر از بین رفته و خرابی لایه میانی را مدل می کند منحنی تنش کرنش ماده مورد نظر تحت کشش عرضی با نتایج مدلهایی که اثر لایه میانی و تنشهای پسماند را درنظر نگرفته اند و نیز منحنی های تجربی مقایسه شده و توافق خوب مدلسازی با نتایج تجربی را نشان داده و اهمیت منظور کردن تنشهای پسماند در مدلسازی را روشن می نماید رفتار ماده مرکب و تسلیم زمینه تحت باراهی مختلف در صفحه عمود برالیاف و توزیع تنشهای پسماند زمینه بررسی شده است.