سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه دانشمند – گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور تفت، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم،
محمدجواد آروین – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
خسرو منوچهری کلانتری – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه اثر غلظت های ایزواسموتیک کلرید سدیم ( ۸۰ میلی مولار ) و پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰(۱۵ درصد) معادل فشار اسمزی ۰/۴ مگاپاسکال بر جداکشت های گونه های وحشی سیب زمینی(Solanum stoloniferum و Solanum acaule) در شرایط درون شیشه ای مورد مطالعه قرار گرفت. در گونه S. stoloniferum تنش شوری و تنش خشکی موجب کاهش طول ساقه و وزن خشک اندام هوایی شدند. تنش شوری مقدار سدیم در اندام هوایی افزایش داد و تنش خشکی بر مقدار آن تاثیری نداشت. تنش شوری مقدار پتاسیم در اندام هوایی کاهش داد و تنش خشکی بر آن تاثیری نداشت. مقدار مالون دآلدیید و پرولین و درصد نشت یونی و در تنش شوری و خشکی افزایش یافت. در گونه S. acaule تنش شوری بر طول ساقه، وزن خشک اندام هوایی، مقدار مالون دآلدیید و درصد نشت یونی تاثیری نداشت. تنش شوری مقدار سدیم و پرولین در اندام هوایی را افزایش و مقدار پتاسیم را کاهش داد. تنش خشکی در این گونه طول ساقه، وزن خشک اندام هوایی را کاهش و مقدار مالون دآلدیید، پرولین و درصد نشت یونی را افزایش داد. مقدار سدیم و پتاسیم در تنش خشکی در این گونه نیز تغییری نکرد.