مقاله اثر تنش قطع آب و محلولپاشی بیومین و هیومکس بر برخی از ویژگی های کیفی ارقام جو در منطقه دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر تنش قطع آب و محلولپاشی بیومین و هیومکس بر برخی از ویژگی های کیفی ارقام جو در منطقه دامغان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیومکس
مقاله بیومین
مقاله ارقام جو و تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژاد سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودسینکی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: برادران فیروزآبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارها شامل دو تیمار عدم قطع آبیاری، قطع آب در مرحله ۴۱ BBCH به عنوان عامل اصلی و دو رقم جو کویر و نصرت به عنوان عامل فرعی و محلولپاشی در چهار سطح شاهد، هیومکس، بیومین، هیومکس و بیومین ۵۰:۵۰ به عنوان عامل فرعی فرعی، بودند. نتایج مقایسه میانگین نشان داد تنش قطع آب روی محتوای نیتروژن، فسفر، پتاسیم دانه جو تاثیرگذار بوده و باعث کاهش آنها گردید. اثر متقابل تنش و رقم و نیز محلولپاشی و رقم تنها در محتوای فسفر در سطح آماری یک درصد معنی دار شد و همچنین اثر متقابل تنش و محلولپاشی در هر سه صفت محتوای نیتروژن، فسفر، پتاسیم دانه در سطح آماری پنج درصد معنی دار شد. در شرایط تنش کارایی جذب عناصر غذایی توسط ریشه ها کاهش می یابد در این شرایط محلولپاشی برگی روش مناسبی برای در اختیار گذاشتن عناصر غذایی برای گیاه می باشد با انجام این روش کوددهی علاوه بر جنبه های اقتصادی و اثر بخشی سریع، محیط زیست حفظ شده که این امر در راستای نیل به کشاورزی پایدار نیز بسیار موثر و مفید می باشد.