مقاله اثر تنش غرقابی بر جوانه زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۵۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر تنش غرقابی بر جوانه زنی و اجزای رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم در دماهای مختلف
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله غرقاب و کارایی تبدیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: گالشی سراله
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی افشین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی پور حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد هتروتروفیک گیاهچه در مراحل اولیه نمو حاصل پویا شدن و انتقال ذخایر بذر و کارآیی تبدیل ذخایر بذر انتقال یافته به بافت گیاهچه می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر غرقابی در دماهای مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بذر گندم (N8019) در قالب تجزیه مرکب با طرح پایه کاملا تصادفی در ۴ سطح غرقاب (۰، ۲۴، ۴۸ و ۹۶ ساعت) و در ۳ سطح دما (۵، ۱۰ و ۲۰ درجه سانتی گراد) با ۴ تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که سرعت و درصد جوانه زنی به طور معنی داری با افزایش غرقاب در هر سه دما کاهش یافت، ولی سرعت رشد گیاهچه تنها با افزایش طول دوره غرقاب کاهش معنی داری یافت. بعد از بررسی دو جز رشد هتروتروفیک گیاهچه گندم ملاحظه شد که میزان استفاده ذخایر بذر به طور معنی داری کاهش ولی کارایی استفاده از ذخایر بذر تغییر معنی داری نداشت.