سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریسا جمشیدی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه زابل
مصطفی حیدری – استادیار دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
براتعلی سیاهسر –

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش شوری و کود سولفات پتاسیم در دو مرحله رویشی وزایشی بر میزان تجمع تنظیم کننده اسمزی (کربوهیدرات) گیاه ارزن، آزمایشی به صورت گلدانی در دانشگاه زابل در سال ۱۳۸۸ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح شوری ( ۰، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) و سه سطح کود سولفات پتاسیم ( ۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که با بالارفتن سطوح شوری و کود سولفات پتاسیم بر میزان کربوهیدرات در دو مرحله رویشی و زایش ی به طور معنیداری افزوده شد. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان میدهد که کاربرد کود پتاسیم باعث تولید و انتقال کربوهیدرات در شرایط تنش شوری در گیاه ارزن میشود و کربوهیدرات به عنوان مکانیسم تنظیم کننده اسمزی در گیاهان باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش شوری م ی- شود.