سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده ی کشاورزی دانشگاه تبریز
ندا نیک پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبریز

چکیده:

ازمایشی در سال ۸۹ در گلخانه دانشگاه تبریز اجرا گردید تا اثر شوری S3,S2,S1,S0 به ترتیب شاهد ۴ ، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس برمتر روی دمای برگ و عملکردهای بیولوژیکی ودانه لوبیا چیتی رقم COS16 مورد تحقیق قرارگرفت آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار پیاده گردید با وجود اینکه اثر شوری روی دمای برگ معنی دار نبود با افزایش شوری دمای برگ بصورت خطی افزایش یافت بیوماس و عملکرد دانه در بوته بصورت معنی داری تحت تاثیر شوری قرارگرفتند عملکرد بیولوژیکی و دانه در بوته با افزایش شوری کاهش یافتند. این کاهش درشوری ها متوسط و شدید بسیار بیشتر از شوری کم بود.