سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهاره بابایی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلا
پریسا جمشیدی –

چکیده:

با توجه به اینکه شوری یکی از مسایل کشاورزی ایران است، به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر میزان پرولین و رشد گیاهچه کنجد، آزمایشی به صورت گلدانی در دانشگاه کرمان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بود. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح شوری ( ۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار) بود. نتایج نشان داد که با بالارفتن سطح شوری بر میزان پرولین افزوده شد و طول ساقهچه و ریشهچه به طور معنیداری کاهش یافت. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان میدهد که افزایش میزان تولید پرولین به عنوان مکانیسم تنظیم کننده اسمزی برای ادامه بقا در سطح شوری بالا است که منجربه کاهش رشد گیاهچه میشود