سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عالیه کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
قاسمعلی دیانتی تیلکی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس،مسئول م
بهرام امیری – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز

چکیده:

گونه H.criniferum یک لگوم چند ساله و بومی ایران است که در مناطق خشک می روید. مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشد آنهاست که اغلب تحت تأثیر تنش های محیطی از جمله شوری قرار می گیرند. در این پژوهش اثرات تنش شوری بر جوانه زنی گونه H. crinirerumدر شش سطح ( ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ میلی مولار) Nacl با ۴ تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر طول ریشه چه، طول ساقه چه وشاخص بنیه بذر در سطوح مختلف شوری اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش شوری طول ریشه چه، ساقه چه و بنیه بذر کاهش می یابد.