سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین بیجهکشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
سیدمحسن موسوی نیک – استادیار دانشگاه زابل
مالک زین العابدین – پروفسور و رئیس دانشکده ی بیوتکنولوژی دانشگاه جامع همدرد هندوستان

چکیده:

به منظور بررسی آثار تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های چای ترش، آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه همدرد هندوستان در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل ۴ سطح غلظت های نمک کلرید سدیم (۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار) بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول ریشه چه، بنیه ی بذر و همچنین بیشترین وزن تر و خشک گیاهچه مربوط به تیمار شاهد بود. همچنین در غلظت های ۱۰۰ میلی مول به بالا جوانه زنی بسیار کاهش یافت به طوری که در غلظت ۱۵۰ میلی مولار جوانه زنی متوقف شده، که این کاهش در میزان جوانه زنی بیانگر حساسیت این گیاه به شوری است و بنابراین برای کشت در مناطق با خاک های شور توصیه نمی گردد. کلیه داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح احتمال ۵ درصد انجام گرفت.