سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نفسیه اسدی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
پیمان حسیبی – اعضای هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیب اله روشنفکر – اعضای هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکر باشی – اعضای هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ازمایش حاضر با هدف بررسی خصوصیات جوانه زنی و ارزیابی تحمل و حساسیت شش ژنوتیپ چغندر قند (۱۳۰۳۰ و ۲۲۳۹۳ و IC و BR1 و جلگه و رسول) در شرایط تنش شوری، در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا در آمد. بذور شش ژنوتیپ چغندر قند تحت سه سطح شوری شامل شاهد (صفر) و ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد که شوری موجب کاهش معنی دار درصد جوانه زنی، نرخ جوانه زنی و سرعت جوانه زنی شد. هم چنین تنش شوری موجب کاهش مزن خشک ریشه چه و ساقه چه گردید، د رحالی که با افزایش شوری متوسط زمان جوانه زنی افزایش معنی دار نشان داد . با توجه به نتایج حاصل از شاخص استرس جوانه زنی، ژنوتیپ ۱۳۰۳۰ و BR1 دارای تحمل بیشتر و ژنوتیپ های جلگه و ICدارای تحمل کمتر ارزیابی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، ارزیابی ژنوتیپ ها در مرحله جوانه زنی، به ویژه ماده خشک ریشه چه و ساقه چه را میتوان به عنوان یکی از روشهای مناسب جهت غربال ژنوتیپ های مختلف چغندر قند تحت تنش شوری مورد استفاده قرار داد.